Thomas Hooper dotwork on Nathan Kostechko. Mmmm

Thomas Hooper dotwork on Nathan Kostechko. Mmmm